Årsmøte 13.3.17 kl 19

Årsmøte blir halde på Saften, i 4. etasje. Vanlege årsmøtesaker Saker til årsmøte må vera styret ihende innan 10.3.17. Sakliste blir publisert på syril.no

Årsmøte fotball

Syril Fotball held årsmøte i Saften 15. februar 2017 kl 19.00 Vanlege årsmøtesaker. Framlegg vert å sende leiar (kjartan.hove@vegvesen.no) skrifteleg seinast 10. februar Vel møtt! Leiar

Årsmøte i Syril

Mandag 14 mars kl 1900 i Saften 4 etg. Opning Godkjenning innkalling og sakliste Val ordstyrar og referent Val 2 medl. til underskriving protokoll Godkjenning årsmelding og rekneskap Fastsetjing medlemskontingent 2017 Framlegg til budsjett Lovnorm for idrettslag – nynorsk Syril 2016 Val Formann Nestformann Kasserar Styremedlem Formann og nestformann for gruppene 2 revisorar 3 medlemer… Read More Årsmøte i Syril

Årsmøte for Syril Fotball

Tysdag 23. februar 2016 kl 20.00, møterom i fjerde etasje på Saften. Dagsorden: Opning Godkjenning av innkalling og saksliste Val av ordstyrar og sekretær Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferat. Årsmelding frå fotballstyret og laga Rekneskap 2015 Innkomne saker Val – inkl valnemd Budsjett 2016 Avslutning Styret i SYRIL Fotball ønskjer alle velkommen! Vedlegg:… Read More Årsmøte for Syril Fotball