Stikkordarkiv: Årsmøte

Årsmøte i fotballgruppa tysdag 2. mars kl. 19:00

Stad: Kommunestyresalen Tinghuset

 1. Val av ordstyrar og sekretær, samt 2 som underskriv på referat
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Saker:
  • Forslag til revidert sportsplan
  • Forslag til revidert klubbhandbok
 6. Treningsavgift 2021
 7. Budsjett 2021
 8. Val
 9. Orientering frå styret om aktuelle saker
  • Treningstilhøve vinterstid – Vinterdrift av bana
 10. Innspel og diskusjon rundt aktiviteten i gruppa, m.a. utvikling av fotballen i Syril

Dokument finn du på heimesida til Syril  – lenke til der årmelding og dokumenta elles ligg

To saker skal handsamast. Sportsplanen er revidert. Justering og presisering av sportslege aktivitetar. Elles er omtale av  lagleiaroppgåver flytta til dokumentet:  Rollar og oppgåvebeskrivelsar.

Klubbhandboka omtalar verdigrunnlag, organisasjon og rutinar for drift av fotballgruppa, og vart vedteken på årsmøtet i fjor. Endringa no er i hovudsak tydlegare omtale av Fair Play og kapittel om Trakasering, diskriminering og rasisme.

Årsmøte Syril fotball 26.02.19

Kl 19.30 i Saften 4.etasje

Dagsorden:

 1. Opning
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av ordstyrar og sekretær
 4. Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferatet
 5. Årsmelding frå fotballgruppa
 6. Rekneskap
 7. Val
 8. Budsjett 2018
 9. Orientering frå styret om aktuelle saker i 2019
  • Oppgradering friidrettsanlegg/3’ar baner
  • Kvalitetsklubb – klubbhåndbok

Styret i Syril fotball ynskjer alle velkommen!

Vedlegg: Årsmelding 2018 fotballgruppa og Dagsorden for møtet

Årsmøte 11. mars 2019 kl 19:00

Innkalling til årsmøte 2018 i Syril i Saften, 4 etasje. Førebels sakliste:

 • Opning
 • Godkjenning innkalling og sakliste
 • Val ordstyrar og referent
 • Val 2 medl. til underskriving protokoll
 • Godkjenning årsmelding og rekneskap
 • Fastsetjing medlemskontingent
 • Opprusting friidrettsstadion, finansiering
 • Framlegg til budsjett
 • Val:
  • Formann
  • Nestformann
  • Kasserar
  • Styremedlem
  • Formann og nestformann gruppene
  • 2 revisorar
  • 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open
  • 2 medl hyttestyre