Årsmøte i fotballgruppa tysdag 2. mars kl. 19:00

Stad: Kommunestyresalen Tinghuset

 1. Val av ordstyrar og sekretær, samt 2 som underskriv på referat
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Saker:
  • Forslag til revidert sportsplan
  • Forslag til revidert klubbhandbok
 6. Treningsavgift 2021
 7. Budsjett 2021
 8. Val
 9. Orientering frå styret om aktuelle saker
  • Treningstilhøve vinterstid – Vinterdrift av bana
 10. Innspel og diskusjon rundt aktiviteten i gruppa, m.a. utvikling av fotballen i Syril

Dokument finn du på heimesida til Syril  – lenke til der årmelding og dokumenta elles ligg

To saker skal handsamast. Sportsplanen er revidert. Justering og presisering av sportslege aktivitetar. Elles er omtale av  lagleiaroppgåver flytta til dokumentet:  Rollar og oppgåvebeskrivelsar.

Klubbhandboka omtalar verdigrunnlag, organisasjon og rutinar for drift av fotballgruppa, og vart vedteken på årsmøtet i fjor. Endringa no er i hovudsak tydlegare omtale av Fair Play og kapittel om Trakasering, diskriminering og rasisme.