Årsmøte 11. mars 2019 kl 19:00

Innkalling til årsmøte 2018 i Syril i Saften, 4 etasje. Førebels sakliste:

 • Opning
 • Godkjenning innkalling og sakliste
 • Val ordstyrar og referent
 • Val 2 medl. til underskriving protokoll
 • Godkjenning årsmelding og rekneskap
 • Fastsetjing medlemskontingent
 • Opprusting friidrettsstadion, finansiering
 • Framlegg til budsjett
 • Val:
  • Formann
  • Nestformann
  • Kasserar
  • Styremedlem
  • Formann og nestformann gruppene
  • 2 revisorar
  • 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open
  • 2 medl hyttestyre