Trim

cropped-2014-08-skarholten-035.jpg

Formål

Syril si trimgruppe har som mål å vere eit alternativ til lag- og individuelle idrettar for dei som vil halde formen vedlike. Leikanger kommune har store friluftsområde lett tilgjengelege som kan nyttast både om sommaren og vinteren.

Kom gjerne med framlegg til aktivitetar som kan vere med å gi medlemmene eit variert trimtilbod i Leikanger. Gode idear og initiativ er særs positivt.

Trimprogram 2021

Ang. Covid-19: Vi ser at det andre stader vert fråråda å skrive seg i trimbøker m.m. Vi har vore i kontakt med kommunen/smittevernlege. Dei ser ikkje noko problem med at vi held fram med både trimbøker og klippetenger, og vurderer det til å vere liten smittefare ved slik aktivitet. Vi oppmodar likevel alle om å ta ev. forholdsreglar ved besøk på turpostane.

Klyppetenger og bøker ligg ute på postane. Klyppekort for trimåret blir lagt ut for sal i løpet av april. Klyppekort til trimmen er å få kjøpt hjå Små Livsgleder AS og Erling Røysum AS. Det er to typar:

  • Turpost, kr 100 – For dei som vil vitje alle 20 turpostane.
  • Trim 30, kr 50 – Kort  med plass til 30 klypp for dei som vil gå på nokre av postane, fleire gonger.

Korta kan kombinerast. Kjøper du begge og har dei med på turane, treng du berre 10 ekstra klypp/turar for å få fullt Trim 30-kort.

Trim 30 junior: Eigen trekning for barn fødde 2006 og seinare blant Trim 30-kort med minimum 20 klypp. Hugs å skriva fødselsåret på kortet før innlevering i haust!

Alle inntekter frå sal av trimkort går til premiar!

Trimgruppa vil takke Sogn Røyr AS og Byggmeister Langeteig & Volldal AS for støtte til innkjøp av nødvendig utstyr.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ytte i 2015 kr 25.000 til oppgradering av postkassar og utstyr til lagring av utstyr for registrering av turane.

Inviter andre med på tur

Du kan bruke Facebook-gruppa til Syril Trim til å oppretta arrangement, t.d. turar eller organiserte aktivitet som medlemmene kan melde seg på. (Hugs òg å gi beskjed til andre som du veit ikkje er på Facebook.)

Turpostane

Du finn meir om turane og andre turar her.

1. Bjørgahaug (362 moh, distanse 1,1 km)
Start frå trafostasjonen på Njøs og følg Sognefjordvegen S1, eller gå opp på Sanden. Fin utsikt over Systrond.

2. Våkeldahaug (650 moh, distanse 2,4 km)
Gå gjennom Hangsetegrinda og følg garden oppover. Litt oppi bryt stien av frå garden. Stien er merka med raude prikkar og tydeleg i terrenget. Flottare utsikt enn Bjørgahaug!

3. Fadnastølen (470 moh, distanse 2 km over Åsen)
Start frå Kvålen. I Vetlagjerde, om lag 1 km inne i Njøsadalen, finn du treskilt merka Fadnastølen. Alterantiv er å gå fram til Dalsete og opp eller følgje traktorvegen til Fadnastølen frå Pyttadn. Bok og tang ligg i postkasse like før det øvre stølsområdet, på stien opp frå Njøsadalen. Om du vil ta gamle stølsvegen frå Njøs, startar du på nordsida av vegen, ca 40 meter frå brua. Sjå etter treskilt merka Fadnastølen

Alternativ:

4. Havravatni (738 moh, distanse ca 4 km opp skogen frå Kvålen, ca 2 km frå Geitadalen) – Ny i 2021
Ved øvste sælet/hytta kryssar du bekken og går framover på austida, til du kjem til ei opning mellom to granfelt. Det Om du kjem frå endel på vegen til Fadnastølen, tek du inn i skogen og går eit par hundre meter. Sving inn på sti som tek deg opp til platået som vatna ligg på. Følg merka sti nordaustover til du ser det fremste Havravatnet.

5. Skagesete (589 moh, distanse 2,2 km opp skogen frå Kvålen)
Du kan starte øvst på Dalenfeltet eller på Kvålen. Stiane kjem saman ved Haoahaug. Frå Kvålen går du opp like etter grinda, sjå etter treskilt, eller følgjer vegen.

6. Lusaskard (1004 moh)
Mange alternative startar i Njøsadalen som Skagasete eller via Geitadalen til Hottadalen og opp Storli, like heimom Blånipa/Hottanosi.

7. Sumhaug (770 moh)
Start i Geitadalen, inst i Njøsadalen. Fin familietur på god sti som kjem inn på stien til Fjærlandssete frå Øvstedalen, litt over Furesete. Ved Kalvavatnet, ca 1/2 km før Fjærlandssete, vender du nasen vestover og følgjer stien mot vestenden av vatnet og Sumhaug. Turposten står ved demningen og utløpet av Fjærlandssetvatnet.

8. Dalhjella (265 moh, distanse 1 km frå bommen)
Ta av til venstre ein snau km etter bommen i Henjadalen. Sjå etter skilt ved vegen. Kort veg opp til stølsområdet.

Alternativ:

9. Fivelhola (340 moh, distanse ca 4 km frå bommen)
Fin veg for jogging eller terrengsykkel inn Henjadalen.

10. Kjeringafjellet (1314 moh, distanse ca 1 mil)
Start frå Fivelhola om stølen Sevi, eller frå Kleppa. Fin og lang rundtur. Boka og tang ligg i turpostkasse som heng på vestveggen av radiobua, heilt aust på Kjeringafjell.

11. Høgehaug på Kleppa (550 moh, distanse ca 1,5 km)
Start på parkeringsplassen på Kleppa og følg grusvegen forbi Husabøstølen til du kjem til vegaskilje der du går tilbake til Øvstestølen om vinteren. På sørsida av vegen finn du skilta til Høgehaug og du følgjer skogsvegen oppover til du kjem til dei små jakthyttene.

Alternativt kan ein starte frå Kleppa og gå stien mot Hamrestølen/Eggja (tek stien til venstre ved Husabøstølen, skilta Eggja). Like ved gamle skihytta ser ein stien oppi skogholtet til høgre. Denne held fram til den møter stien som kjem frå andre retningen, frå Hamrestølen.

Alternativ frå Eggja:

12. Stokksete (620 moh, distanse 4 km frå stadion)
Start frå Skahaug på den gamle stølsvegen gjennom Raumålsgrindafrå Kleppa eller frå stadion. Boka heng mellom nokre bjørker, nær Raude Kross-kassen.

13. Rjupeskar (935 moh, distanse ca 5 km frå Kleppa)
Start på Kleppa der du følgjer stien i retning Kjeringafjellet. Etter passering av Kallbakk vil du skimte Rjupeskar i den vestlege enden av ryggen frå Fagreggi.

14. Smørkletten (805 moh, distanse 4 km frå Kleppa)
Frå Kleppa følgjer du sti til Stokksete til du kjem til lina som kryssar under Damefall. Følg line oppover mot Smørkletten. Frå Eggja går du stølsvegen. Ta av stølsvegen på høgste punktet ved treksilt. Følg merka rute herifrå til turposten.

Alternativ om Hammarskar:

15. Holestølen i Huksdalen (309 moh)
Parker i nærleiken av Huksgjerde og følg vegen framover dalen. Etter eit par km, i nærleiken av Brandarhaug går det ein skogsveg oppover i sørleg retning. Den tek deg til Holestølen. Alternativ kan du ta sykkelen din og sykle heimifrå, fram dalen og opp til Holestølen.

Eit anna utgongspunkt er Valbrekka og skogsvegen frå første, skarpe høgresving på Eggjavegen, eit par hundre meter frå der vegane frå Hole/Huke og Fosshagen møtes.

16. Hest (1360 moh)
Start på Engjasete og gå til Dalsbotnen. Hald fram på nordsida av elva ned frå Fagereivatnet. Synleg sti opp bakken og eit stykke vidare opp mot ryggen. Turen kan kombinerast med besøk på Mælen.

17. Hedlesetnipa (615 moh)
Start frå grinda på skogsvegen utover frå Engjasete. Ta av omlag 100 m etter grinda. Fin utsiktsplass omlag halvveges mellom Engjasete og Dalsbotn.

18. Mælen (974 moh)
Start frå Engjasete og gå om Hedlesetnipa. Følg stien til Dalsbotn. Ta av mot sørvest like før stølsområdet. Flott utsikt i alle retningar.

19. Nyanstøl (765 moh) – Ny i 2021

Kortaste alternativet er å parkere nær Eitorn og gå opp til klyngetunet Eitun før du følgjer stien opp og vestover, i retning Dalakleiv, Kvinna og Skoparsete. Like over husmannsplassen Trodlahaugen står det skilt. Lenke til tidspunkt i videoen Skjer-Skoparsete-Eitorn som viser skiltet og turen ned til Eitorn. Ved skiltet tek du av til Myrsete. Mellom skiltet og Myrsete har du den kraftigaste stigninga. Frå Myrsete held du fram nordover, i slakare terreng, inn Kvinnedalen, forbi Kluke, til du kjem til Nyanstøl.

Dersom du må parkere ute på ferjekaien, følg vegen mot Leikanger i ca 500 meter. Gå av ved starten av turen til Vassvarden og følg kjerrevegen opp til Vesterheim. Frå skulehuset held du fram austover, forbi Vesterheim, i retning klyngetunet Eitun. Like før Eitun følgjer du stien oppover mot elva Kvinna, som nemnt over.

Det er fleire flotte utsiktspunkt på turen og mange høgdemeter som gir god trim. Er du først på Nyanstøl, kan du like godt ta til venstre/vest og gå opp lia, nesten 300 høgdemeter, til Vassvarden for å sikre deg to klipp på ein tur.

20. Vassvarden (1025 moh)
Gå frå ferjekaien etter vegen mot Leikanger i ca 500 meter. Følg kjerrevegen frå Sanden til Vesterheim og deretter merka sti til garden Rud. Vidare oppover er det umerka, men godt synleg sti til stølane Skarde og Daurmålhaug. Frå Daurmålhaug går stien i austleg retning før det igjen ber oppover mot Vassvarden.

Alternativ med start i Eitorn, opp til klyngetunet Eitun, vidare opp til Myrsete og inn til Nyanstøl før du snur vestover, opp til Vassvarden:

Du finn meir om turane og andre turar her.

Andre turpostar med klippetenger

På nokre stadar er det sett opp turpostar som ikkje inngår i turposttrimmen. Her finn du bøker som du kan skrive deg inn i, og på ein del klyppetenger du kan bruke på Trim 30-kortet.

Tuftahaug (680 moh, distanse 4,4 km frå Kvålen via Fadnastølen)
Hald fram nordover frå posten på Fadnastølen, forbi hytte og vidare etter merka og for det meste tydeleg sti.

Friksdal (685 moh)
Frå enden av vegen på Flya, hald fram rett fram på vestsida av elva til du kjem til Nyastølen. Der svingar du vestover og går inn til stølen i Friksdalen. Postkasse med bok heng på Krosshaug-sælet.

Sevi (790 moh, distanse 5,5 km frå bommen)
Ta av frå traktorvegen i Fivelhola, gå opp lia på høgre side av Skuleåna til du endar på stølsområdet Sevi. Fin plass å ta ein pause og ete litt før du held fram til Kjeringafjellet. Bok og tang ligg i turpostkasse ved steinmur ca 50 meter søraust om sælet.

Raumålsgrindi (475 moh, distanse 1,7 km frå Kleppa eller 2,5 km frå stadion)
Halvveges mellom Skahaug og Stokksete på den gamle stølsvegen. Boka ligg i kasse på granlegg ved grinda. Frå Kleppa følgjer du vegen til leirduebana. Stien går inn i skogen og du følgjer til du møter på stien til Stokksete. Gå nedover ca 100 meter.

Lauparfjellet (400 moh, distanse 2 km frå Kleppa, 1 km frå Eggja)
Frå Eggja følgjer du skogsvegen forbi Hamrestølen mot Høgehaug. Skilt ved vegen. Utsiktspunktet ligg omlag 50 meter frå vegen. Startar du frå Kleppa tek du av ved Husabøstølen og går framom Høgehaug.

Turpostar utan klippetenger

Hangsete (634 moh, distanse 2,7 km frå Njøs via Bjørgahaug)
Gå via Bjørgahaug eller følg skogsvegen frå Njøs. Frå Bjørgahaug på tydleg sti som går bakom Andhovden og kjem saman med skogsvegen. Fine utsiktspunkt mot Fresvik og Fatlabukta.

Under Kleppa (375 moh, distanse frå Frækaland 450 meter, ned frå Kleppa 350 meter, frå toppen av Leite 950 meter)
Posten står attmed stien omlag 1/3 av distansen frå Kleppa ned mot Frækaland. Finaste turen er frå toppen av Leite (Halvteigen) på Leikanger.

Dalsete i Huksdalen (750 moh)
Du kan køyre fram til transformatorstasjonen som er under bygging i Huksdalen i 2017/18. Gå ca 500 meter vidare til skogskoia til Hauge. Skilt til Dalsete markerer starten på stien. Dette er ein kort og grei ettermiddagstur. Om du er i Kleppaområdet kan du stikke nedom frå Rjupeskar eller nordover frå Smørkletten.

Skoparsete (450 moh, distanse 1,3 km)
Start på Skjer, ca 4 km frå ferjekaien. Stien startar på oppsida av vegen, i austlege enden av lomma for å sleppe ferjekøen forbi. Stien buktar seg sikk sakk opp lia. I Skopargilet kryssar du bekken som kjem ned i s-svingen like vest om Skjer.

Tidlegare turpostar på pause

Stavsete (760 moh)
Følg vegen til endes i Huksdalen. Gå omlag 2 km på stien på vestsida av elva Stavseta. Like før Stavsete kryssar du elva Reppa. Returen kan du ta via Nyastølen.

Nyastølen (685 moh, distanse 2,8 km frå transformatorstasjon)
Følg vegen til endes i Huksdalen. Etter vel 100 meter kryssar du elva Stavseta. Stien kryssar att og fram i lia under Nyastølen og Kjeringafjellet. Frå Nyastølen kan du gå nordover til Stavsete eller austover, inn Eitrebotn og opp på Kjeringafjellet.

Bergsete (900 moh, distanse 4 km frå Kvålen opp Kvannskar eller 5 km frå Njøs via Bjørgahaug og Våkeldahaug)
Kortast blir det via Fadnastølen og Kvannskar eller Havrane og Moldbakken. Du kan gå frå enden av skogsvegen mot Hangsete og gå opp frå Våkeldahaug i nordaustleg retning eller på merka sti frå Hangsete.

Fjærlandssete (880 moh)
Start i Geitadalen, inst i Njøsadalen. Fin familietur på god sti som kjem inn på stien frå Øvstedalen, litt over Furesete.

Etter Kløvjavegen – 4,5 km:

Via Hottadalen – noko kortare med betre utsikt:

Du finn meir om turane og andre turar her.

Kart over turpostane

Raud og gul stjerne = Dei 20 ordinære turpostane
Blå og gul stjerne = Ekstra trim med tang

Kontaktpersonar

NamnMobilE-postFacebook
Torill Felde97140861torill.felde@gmail.comJa
Elianne Eggum90630307elianne.eggum@gmail.comJa
Ingar Hals97473361ingar.hals@vlfk.noJa
Renate Sæle90783435renate_saele@hotmail.comJa

 Sponsorar

Langeteig Volldal liten
Sogn Royr AS - liten