Kategoriarkiv: Syril

Endring av syril.no komande helg

Komande helg, fredag kveld 25 til søndag 27.11, vil Syril endre design på heimesida.

I samband med arbeidet kan det vere at heimesida i periodar blir utilgjengeleg eller ikkje fullt ut funksjonell.

Per vart takka av som leiar

På årsmøte i Syril Idrettslag torsdag 10.mars vart Per Hauge takka av som leiar i Syril Idrettslag etter 26 år. Per har gjort ein veldig god jobb for Syril i alle desse åra, og har sikra idrettslaget ein solid økonomi. Dette skuldast mellom anna mange store flyttedugnadar som Per har fått i stand og gjennomført på ein flott måte. I tillegg har han vore med å fått på plass større prosjekt og investeringar, som t.d nytt skitrekk på Kleppa, nye og moderne trakkemaskiner, ny og trygg syrilbuss, idrettshall, kunstgrasbane og nytt friidrettsstadion. Me takkar Per for den for den gode innsatsen han har gjort for idretten i bygda. Og så er me takknemlege for at han vil fungere som leiar fram til 1. september når ny leiar er på plass.

Blå diplom

På kretstinget i november fekk Elin Falkgjerdet og Birte A. Røysum tildelt blå diplom. Blå diplom vert utdelt for lengre innsats på klubbnivå. Premien er ein innramma diplom frå NFF Sogn og Fjordane.

Begge takkar klubben for nomineringa, og kretsen for tildelinga, det kom overraskande på. Dei føler seg priviligerte som har fått teke del i arbeidet i Syril fotball, og Elin vil spesielt trekke fram det vere lagleiar opp igjennom som ei oppgåve ho syns har vore ekstra kjekk. Der har ho vore i samarbeid med andre både sportsleg og sosialt. Det skapar minner for livet.

Begge oppfordrar om å melde seg til verv i fotballen og verte ein del av fotballfamilien. Det er svært givande.

Medlemsavgift 2022

Det nærmar seg nytt år, og me nyttar sjansen til å informere om betaling av medlemsavgift for 2022:

Familie* : 600 kr

Enkeltmedlem : 350 kr

Barn under 17 år : 250 kr

Kontonummer: 3781 07 31029

Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemmar

Velkomen som medlem!

*) Eit familiemedlemskap dekkar born som bur på same adresse som forelder/foreldra. Dersom borna er studentar og bur borte for å studere, godtek vi at dei kan inngå i eit familiemedlemskap med forelder/foreldra.

Spørjeundersøking om bruk av ditt nærmiljø til fysisk aktivitet

Ein masterstudent ved høgskulen på Vestlandet arbeidar med eit prosjekt som har til hensikt i å få meir kunnskap om bruk av ulike anlegg til fysisk aktivitet. Målgruppa for prosjektet er alle mellom 15-19 år busatt i Sogndal kommune. Prosjektet er i samarbeid med Sogndal kommune, og vil bidra til kunnskapsgrunnlaget om ungdom sine aktivitetsvanar og –behov i kommunen, noko som er relevant for framtidig vurdering av anlegg- og aktivitetsbehov i kommunen. Spørjeundersøkinga er anonym og tek ca. 5 minutt å gjennomføra. Spørjeskjema er tilgjengeleg fram til 21.desember.

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=79DQ9619U631

Publikumsregistrering

Då er me inne i ei ny tid med registrering av publikum på arrangement. Minner om at alle må registrere seg når dei er på arrangement i regi av Syril.

Etterlyser årsmeldingar

Syril skal avlevere arkiva sine til fylkesarkivet. På den måten sikrar meg god og trygg oppbevaring av materiell som dokumenterer SYRIL sin aktivitet frå 1946 og fram til i dag. Det beste dokumentet i nyare tid som oppsummerer all aktivitet i laget, er årsmeldingane. Me ønskjer difor å kunne levere det komplett for dei siste 40 års dvs. tilbake til 1980. Men til det treng me hjelp for me manglar to årsmeldingar etter at me har leita gjennom alt me har av materiale. Dersom nokon har nokon av desse to, er det fint om me enten kan overta eller låne eksemplaret for å ta ein kopi.

Dei to me manglar er:

·         2003

·         2001

Om du har nokon av desse liggande, ta kontakt med Nils Magne Slinde, tlfnr: 901 54 550, eller epost: nmslinde@gmail.com