Årsmelding 2017 og årsmøtet

Årsmeldinga for 2017

Referat frå årsmøtet 27.02.2018

Eit par presiseringar:

 • Rekneskapen for 2017 inneheld ei korrigering som gjeld 2016. Det medfører at resultatet er feil. Ein må sjå 2016 og 2017 i saman for å danne eit korrekt bilete av drifta i Syril:
  2016 2017
  Styret 674 035 -39 265
  Feilføring – 333 000 333 000
  Resultat 341 035 293 735
  Årsresultat 998 684 142 826
  Feilføring – 333 000 333 000
  Årsresultat 665 684 475 826
 • I revisjonsrapporten er det merknad på dokumentasjon av inntekter. Det gjeld inntekter på konto 3010 Kiosksal. Gruppene blir oppmoda om å halde god oversikt over kontantsalet. Det bør leggast til at innføring av Vipps i 2017 medfører at stadig meir av det som tidlegare var kontantsal går rett i bank. Syril oppmodar om bruk av Vipps ved kjøp i kiosk.
 • Det har ikkje lukkast Syril å finne ny kasserar. Arild Bjørk held fram som kasserar.