Per vart takka av som leiar

På årsmøte i Syril Idrettslag torsdag 10.mars vart Per Hauge takka av som leiar i Syril Idrettslag etter 26 år. Per har gjort ein veldig god jobb for Syril i alle desse åra, og har sikra idrettslaget ein solid økonomi. Dette skuldast mellom anna mange store flyttedugnadar som Per har fått i stand og gjennomført på ein flott måte. I tillegg har han vore med å fått på plass større prosjekt og investeringar, som t.d nytt skitrekk på Kleppa, nye og moderne trakkemaskiner, ny og trygg syrilbuss, idrettshall, kunstgrasbane og nytt friidrettsstadion. Me takkar Per for den for den gode innsatsen han har gjort for idretten i bygda. Og så er me takknemlege for at han vil fungere som leiar fram til 1. september når ny leiar er på plass.