Innkalling årsmøte 2017 i Syril

Tysdag 27.2.2018 kl 1900 i Saften, kantina i Sogn Avis.

 • Opning
 • Godkjenning innkalling og sakliste
 • Val ordstyrar og referent
 • Val 2 medl. til underskriving protokoll
 • Godkjenning årsmelding og rekneskap
 • Fastsetjing medlemskontingent
 • Framlegg til budsjett
 • Val
  • Formann
  • Nestformann
  • Kasserar
  • Styremedlem
  • Formann og nestformann gruppene
  • 2 revisorar
  • 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open
  • 2 medl hyttestyre
  • Valnemnd
 • Innkomne saker