Årsmøte i Syril

Mandag 14 mars kl 1900 i Saften 4 etg.

 • Opning
 • Godkjenning innkalling og sakliste
 • Val ordstyrar og referent
 • Val 2 medl. til underskriving protokoll
 • Godkjenning årsmelding og rekneskap
 • Fastsetjing medlemskontingent 2017
 • Framlegg til budsjett
 • Lovnorm for idrettslag – nynorsk Syril 2016
 • Val
  • Formann
  • Nestformann
  • Kasserar
  • Styremedlem
  • Formann og nestformann for gruppene
  • 2 revisorar
  • 3 medlemer til styringsgruppa Kjeringi Open
  • 2 medlemer til hyttestyre
  • Valnemnd
 • Innkomne saker

Saker til årsmøte må vera styret ihende innan 10. mars.