Årsmøte for Syril Fotball

Tysdag 23. februar 2016 kl 20.00, møterom i fjerde etasje på Saften.

Dagsorden:

  1. Opning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Val av ordstyrar og sekretær
  4. Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferat.
  5. Årsmelding frå fotballstyret og laga
  6. Rekneskap 2015
  7. Innkomne saker
  8. Val – inkl valnemd
  9. Budsjett 2016
  10. Avslutning

Styret i SYRIL Fotball ønskjer alle velkommen!

Vedlegg: